Komunikat dla Przyjaciół Centro Aletti (18/09/2023)

Ze strony internetowej wikariatu diecezji rzymskiej:

Tłumaczenie własne:

KOMUNIKAT WIKARIATU DIECEZJI RZYMSKIEJ W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA WIZYTACJI KANONICZNEJ W CENTRO ALETTI

W związku z informacjami rozpowszechnianymi przez agencje prasowe i komunikatami podpisanymi przez o. Johana Verschuerena, delegata Ojca Generała ds. Międzyprowincjalnych Domów w Rzymie, w sprawie niektórych wydarzeń dotyczących o. Marko Rupnika, a także związanych z Centrum Aletti, 16 stycznia 2023 r. Kardynał Wikariusz zlecił otwarcie wizytacji kanonicznej w Publicznym Stowarzyszeniu Wiernych Diecezji rzymskiej “Centro Aletti”, erygowanym 5 czerwca 2019 r., w celu zbadania “dynamiki Stowarzyszenia i realnej spójności pytań podniesionych przez niektóre instancje”. Dochodzenie powierzono ks. Giacomo Incitti, profesorowi zwyczajnemu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum.

Celem wizytacji kanonicznej było w szczególności “ustalenie sposobu zarządzania Stowarzyszeniem i skutecznego funkcjonowania jego organów zarządzających; zbadanie życia Stowarzyszenia we wszystkich jego aspektach, w tym relacji członków z Założycielem i grupą osób odpowiedzialnych, a także dynamiki relacji między samymi członkami, w odniesieniu (…) również do okresu poprzedzającego 5 czerwca 2019 r.” Dochodzenie zostało przeprowadzone z należytą starannością i zachowaniem poufności, poprzez spotkania wspólnotowe i znaczącą liczbę osobistych rozmów zarówno z obecnymi członkami, jak i wieloma osobami, które w rozmaity sposób miały kontakt z życiem i działalnością Centrum. W dniu 23 czerwca 2023 r. wizytator przedstawił raport końcowy.

Z raportu jasno wynika, że w Centrum Aletti istnieje zdrowe życie wspólnotowe, wolne od jakichkolwiek szczególnych kwestii krytycznych. Wizytator był w stanie przekonać się, że członkowie Centrum Aletti, choć rozgoryczeni postawionymi zarzutami i sposobem, w jaki zostały one potraktowane, zdecydowali się zachować milczenie – pomimo gwałtowności mediów – aby chronić swoje serce i nie domagać się nienagannego statusu, z którym mogliby stanąć jako sędziowie innych. Zdaniem wizytatora, całe to zdarzenie pomogło osobom żyjącym w Centrum Aletti wzmocnić ich zaufanie do Pana, ze świadomością, że dar Bożego życia jest dostępny również poprzez próbę.

Równocześnie nowe potrzeby, które pojawiły się i zostały ocenione w świetle decyzji Towarzystwa Jezusowego o opuszczeniu Centrum Aletti, wymagały pewnych niezbędnych wstępnych zmian w Statucie, pozostawiając jednak nienaruszone cele założycielskie.

Na podstawie raportu końcowego, Kardynał Wikariusz, po sprawdzeniu, że nie ma podstaw do dalszych działań w ramach jego kompetencji, zadekretował zamknięcie wizytacji kanonicznej.

Zgodnie z wyraźną prośbą zawartą w dekrecie nominacyjnym, mając na uwadze reperkusje dla życia Stowarzyszenia, wizytator z należytą starannością zbadał również główne zarzuty stawiane o. Rupnikowi, zwłaszcza ten, który doprowadził do wniosku o ekskomunikę.

Na podstawie obszernego materiału dokumentacyjnego, wizytator był w stanie stwierdzić, i w związku z tym wskazał na poważne anomalie proceduralne, których zbadanie zrodziło również uzasadnione wątpliwości dotyczące samego wniosku o ekskomunikę.

Ze względu na powagę tych ustaleń, Kardynał Wikariusz skierował raport do kompetentnych władz.

18 września 2023