Sdělení přátelům Centra Aletti (18/09/2023)

Z webových stránek Vikariátu římské Diecéze:

Náš překlad:

SDĚLENÍ VIKARIÁTU ŘÍMSKÉ DIECÉZE O UKONČENÍ KANONICKÉ VIZITACE V CENTRU ALETTI

V návaznosti na zprávy šířené tiskovými agenturami a komuniké podepsané P. Johanem Verschuerenem, jezuitou, delegátem Otce generála pro mezinárodní domy v Římě v souvislosti s událostmi týkajícími se P. Marka Rupnika a potažmo Centra Aletti, nařídil kardinál vikář 16. ledna 2023 zahájení kanonické vizitace ve Veřejném sdružení věřících “Centro Aletti”, založeném 5. června 2019, aby se prošetřila “dynamika sdružení a skutečná konzistence otázek, které vznesly některé instance”. Vyšetřováním byl pověřen P. Giacomo Incitti, profesor kanonického práva na Papežské univerzitě Urbaniana.

Účelem kanonické vizitace bylo zejména “ověřit způsob vedení sdružení a funkčnost jeho řídících orgánů; prozkoumat život sdružení ve všech jeho aspektech, včetně vztahů  jeho členů se zakladatelem a se skupinou představených, jakož i dynamiku vztahů mezi samotnými členy, a to s ohledem také… na období před 5. červnem 2019”. Šetření probíhalo pečlivě a důvěrně, prostřednictvím komunitních setkání a značného počtu osobních rozhovorů jak se současnými členy, tak s mnoha lidmi, kteří v různých funkcích přišli do styku s životem a činností Centra Aletti. Dne 23. června 2023 předložil vizitátor závěrečnou zprávu.

Z této zprávy je zřejmé, že v Centru Aletti probíhá zdravý komunitní život bez zvláštních závažných problémů. Vizitátor se mohl přesvědčit, že členové Centra Aletti, ačkoli jsou rozhořčeni vznesenými obviněními a způsobem, jakým byla řešena, se rozhodli zachovat mlčení – navzdory agresivitě médií – aby si chránili svá srdce a nepřivlastňovali si bezúhonnost, s níž by mohli vystupovat jako soudci druhých. Celá kauza podle názoru vizitátora pomohla lidem, kteří prožívají zkušenost Centra Aletti, posílit jejich důvěru v Pána s vědomím, že dar života Božího se prohlubuje i ve zkoušce.

Nové potřeby, které se objevily a byly vyhodnoceny i ve světle rozhodnutí Tovaryšstva Ježíšova opustit asociaci Centrum Aletti, si zároveň vyžádaly některé nezbytné změny stanov, které však ponechaly prvopočáteční cíle nedotčené.

Na základě závěrečné zprávy kardinál vikář konstatoval, že neexistují důvody pro další opatření v rámci jeho kompetence, a rozhodl o ukončení kanonické vizitace.

Jak bylo výslovně požadováno v dekretu o jmenování, s ohledem na dopad na život sdružení vizitátor také svědomitě přezkoumal hlavní obvinění vznesená proti P. Rupnikovi, zejména to, které vedlo k žádosti o exkomunikaci.

Na základě rozsáhlého dokumentačního materiálu mohl vizitátor poukázat na závažné anomálie v postupech, jejichž přezkoumání vyvolalo také pochybnosti ohledně samotné žádosti o exkomunikaci.

Vzhledem k závažnosti těchto zjištění postoupil kardinál vikář zprávu příslušným orgánům.

18. října 2023