Sporočilo prijateljem Centra Aletti (18/09/2023)

S spletne strani vikariata Rimske škofije:

Naš prevod:

SPOROČILO VIKARIATA RIMSKE ŠKOFIJE O SKLEPU KANONIČNE VIZITACIJE CENTRA ALETTI

Po novicah, ki so jih razširile tiskovne agencije in sporočila p. Johana Verschuerna, generalovega delegata za mednarodne jezuitske hiše v Rimu, v zvezi s p. Markom Rupnikom in tudi v povezavi s Centrom Aletti, je kardinal vikar 16. januarja 2023 odredil kanonično vizitacijo Javnega združenja vernikov v rimski škofiji “Center Aletti”, ustanovljenega 5. junija 2019. Namen vizitacije je bil preveriti »dinamike v združenju in dejansko utemeljenost pomislekov, ki so jih sprožile nekatere instance«. Za preiskavo je bil poverjen duhovnik Giacomo Incitti, redni profesor kanonskega prava na Papeški univerzi Urbaniani.

Namen kanonične vizitacije je bil še posebej »preveriti način vodenja Združenja in dejansko delovanje njenih vodstvenih organov; preveriti življenje znotraj združenja v vseh njegovih vidikih, vključno z odnosi članov z ustanoviteljem in s skupino odgovornih, kakor tudi dinamiko odnosov med samimi člani, tudi glede … na obdobje pred 5. junijem 2019«. Preiskava je bila opravljena skrbno in zaupno, preko skupnih srečanj in preko številnih osebnih pogovorov tako s sedanjimi člani kakor tudi z mnogimi osebami, ki so bile na takšen ali drugačen način v stiku z življenjem in delovanjem Centra. 23. junija 2023 je Vizitator predstavil sklepno poročilo.

Iz tega poročila je razvidno, da v Centru Aletti poteka zdravo skupnostno življenje brez posebnih kritičnih elementov. Vizitator je mogel potrditi, da so člani Centra Aletti – čeprav prizadeti zaradi obtožb in zaradi načina, kako so bile obtožbe obravnavane – kljub medijski burnosti izbrali molk, da bi obvarovali svoja srca in si ne pripisovali kakršnekoli brezhibnosti, s katero bi lahko sodili drugim. Celotno dogajanje je po mnenju Vizitatorja pomagalo osebam, ki živijo izkušnjo Centra Aletti, okrepiti zaupanje v Gospoda v zavesti, da si dar Božjega življenja utira prostor tudi preko preizkušenj.

Obenem so nove razmere, ki so se pojavile in bile preučene tudi v luči odločitve Družbe Jezusove, da izstopi iz Združenja Center Aletti, zahtevale nekaj začetnih potrebnih sprememb statuta, ki pa je ohranil integriteto svojih ustanovnih ciljev.

Na podlagi sklepnega poročila je kardinal vikar ugotovil neobstojnost razlogov za nadaljnje ukrepe v njegovi pristojnosti in odredil zaprtje kanonične vizitacije.

Vsled izrecnemu naročilu v odloku o imenovanju in upoštevajoč njihov vpliv na življenje Združenja, je Vizitator vestno preučil tudi glavne obtožbe proti p. Rupniku, zlasti tisto, ki je privedla do zahteve po izobčenju. Vizitator je na podlagi obsežnega dokumentarnega gradiva, ki ga je preučil, mogel ugotoviti in zato opozoriti na hude nepravilnosti v postopkih, katerih preučitev je privedla tudi do utemeljenih dvomov glede same zahteve po izobčenju.

Zaradi resnosti teh ugotovitev je kardinal vikar poročilo posredoval pristojnim organom.

18. septembra 2023